Actievoorwaarden

Van toepassing op de regiopeiling - mobiliteitsenquête 2023:

Algemeen 
1.    Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 1 oktober 2023 van toepassing op de enquête ‘Regiopeiling Midden-Limburg’ (verder te noemen: de “Actie”) van Midden Limburg Bereikbaar (verder te noemen: “Organisator”). 
2.    Deelnemers aan de enquête maken onder navolgende voorwaarden kans op een van de prijzen die ter beschikking gesteld zijn voor de Actie wanneer zij de Mobiliteitsenquête volledig hebben ingevuld en verstuurd.
3.    Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie voortijdig te beëindigen c.q. stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. In geval van tussentijdse wijziging van de actievoorwaarden zal een herziene versie van de actievoorwaarden worden gepubliceerd op www.middenlimburgbereikbaar.nl, voorzien van een datum. 
4.    Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen niet tot de trekking van de prijzen over te gaan. 
5.    Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden en ervan op de hoogte te zijn dat deelname aan de Actie geen enkel recht op het houden van een trekking en/of enige prijs geeft.
6.    Deelnemers dienen op het moment van deelname minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt of te handelen met toestemming van hun ouder of voogd. Om kans te maken op de 1e en 2e prijs, zie punt 12 en 13, dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 
7.   Uiterlijk eind november 2023 zal de organisator uit alle deelnemers drie winnaars trekken voor de beschikbare prijzen. De trekking geschiedt op een wijze als door Organisator te bepalen. Organisator is niet verplicht tot het volgen van een specifieke trekkingsprocedure en is geheel vrij deze zelf vorm te geven. 
8.    Een deelnemer maakt kans op maximaal één (1) prijs. 
9.    Winnaars krijgen persoonlijk bericht via het door hen opgegeven e-mailadres. 
10.    Wanneer de getrokken winnaar niet binnen veertien (14) werkdagen reactie geeft op de e-mail, vervalt het recht op een prijs en komt dit recht toe aan de eerstvolgende reservewinnaar. 
11.    Medewerkers van Organisator zijn uitgesloten van deelname.

De prijzen
12.    De eerste prijs is een rijles in een bus van Arriva. De winnaar wordt in contact gebracht met Arriva om hiervoor een moment in te plannen.
13.    De tweede prijs is een treinexcursie van Arriva. De winnaar wordt in contact gebracht met Arriva om hiervoor een moment in te plannen. 
14.    De derde prijs is een tour met e-chopper voor twee personen (of e-step indien winnaar niet in bezit is van een rijbewijs). Het betreft een voorgeselecteerde route van de aanbieder. De winnaar wordt via Midden Limburg Bereikbaar in contact gebracht met de aanbieder om de contractuele zaken te regelen. 
15.    De vierde prijs is een dag lang gebruikmaken van twee e-bikes. De winnaar wordt via Midden Limburg Bereikbaar in contact gebracht met de rijwielhandelaar om de contractuele zaken te regelen. De winnaars kunnen de e-bikes ophalen bij de rijwielhandelaar.
16.    De vijfde prijs is twee Dal Dagkaarten Trein & Bus Limburg Arriva. 
17.    De organisator is geen partij m.b.t. rechtsverhouding tussen de winnende deelnemer en de leverancier die de prijs overhandigt, anders dan het leveren van een financiële bijdrage welke rechtstreeks aan de leverancier zal worden betaald. 
18.    De winnende deelnemers hebben in geen geval enig recht en/of een aanspraak op een uitkering van de hoofdprijs in contanten of een andere vorm van waardecompensatie c.q. schadevergoeding m.b.t. de prijzen. 

Persoonsgegevens 
17.    Door het aanvaarden van deze voorwaarden geeft de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming aan Organisator voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs.

Overige- en slotbepalingen 
21.    Organisator is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke door de deelnemer op enigerlei wijze in relatie tot deze Actie zou kunnen worden geleden. 
22.    Vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunt u versturen naar info@middenlimburgbereikbaar.nl. 
23.    Op de rechtsverhouding tussen Organisator en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Markt 31 • Postbus 900 • 6041 EM Roermond • 6040 AX Roermond • info@middenlimburgbereikbaar.nL